Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức; chất Y (CmH2m-4O7N6)

Câu 78: (Mã đề 203) Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức; chất Y (CmH2m-4O7N6) là hexapeptit được tạo bởi một amino axit. Biết 0,1 mol E gồm X và Y tác dụng tối đa với 0,32 mol NaOH trong dung dịch, đun nóng, thu được metylamin và dung dịch chỉ chứa 31,32 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

            A. 52.                          B. 49.                          C. 77.                          D. 22.

Định hướng giải

CÁCH 1

Từ CT X,Y à X tạo bởi axit no 2 chức và metylamin; Y tạo bởi aminoaxit no, 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH.

+ Đặt mol X,Y là x,y thì:  x+ y =0,1 và 2x + 6y = 0,32 à x =0,07; y=0,03.

+ Sản phẩm pứ E với NaOH gồm: muối, CH3NH2 0,14mol; H2O (0,14+0,03);   

+ BTKL à klg hhE= 31,32 + 0,14.31 + 0,17.18 – 0,32.40 = 25,92g.

     ===>Vậy: 0,07(14n+96) + 0,03(14m+ 192)= 25,92

à 49n + 21m = 672 trong đó n>=4 và m=12; 18; 24…

Suy ra: m = 18; n=6

à %klg X= 0,07.180.100/25,92= 48,61 (gần bằng 49%)

CÁCH 2

nE = nX + nY = 0,1
nNaOH = 2nX + 6nY = 0,32
—> nX = 0,07 và nY = 0,03
Muối gồm A(COONa)2 (0,07) và NH2-B-COONa (0,03.6 = 0,18)
m muối = 0,07(A + 134) + 0,18(B + 83) = 31,32
—> 7A + 18B = 700
—> A = B = 28 là nghiệm duy nhất.
E gồm C2H4(COONH3CH3)2 (0,07) và (Ala)6 (0,03)
—> %X = 48,61%

Câu 78: (Mã đề 203) Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức; chất Y (CmH2m-4O7N6) là hexapeptit được tạo bởi một amino axit. Biết 0,1 mol E gồm X và Y tác dụng tối đa với 0,32 mol NaOH trong dung dịch, đun nóng, thu được metylamin và dung dịch chỉ chứa 31,32 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

            A. 52.                          B. 49.                          C. 77.                          D. 22.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*